Kirjallisuusterapia

Päivitämme sivua

Opinnäytetöitä

Lähetä tieto omasta opinnäytetyöstäsi tai vinkkaa aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta kiteverkkosivut(at)gmail.com


Väitöskirjat

Kähmi, Karoliina (2015): Kirjoittaminen on tie minuun, minusta sinuun. Ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia sairastavien kirjallisuusterapiassa.

Niemi-Pynttäri, Risto: Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta. Väitös, Jyväskylän yliopisto. 2007.


Opinnäytteet

Kortesoja, Sari (2022): ”Orava pitäköön pyöränsä” Kirjallisuusterapia työuupumuksen ennaltaehkäisyssä – traumainformoitu näkökulma. Maisterintutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2022.

Nygård, Nina (2020): Rivien välissä : kirjallisuusterapian toteuttaminen Suomessa. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto.

Muhonen, Miia (2020): Sanoja surun sanattomuuteen – Kuoleman suru ja runous. Helsingin diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosionomi YAMK.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112223644

Kailio, Jasmin (2019): ”Mä voin kyllä lopettaa kun kaikki on valmiita” : tapaustutkimus terapeuttisen kirjoittamisen ja luovien menetelmien roolista syömishäiriöstä toipujan tukena. Jyväskylän yliopisto, taidekasvatus. Pro gradu.

Kortesoja, Sari (2017): ”Stressaantunut koralli haalistuu” Terapeuttinen kirjoittaminen: Masennuksen sanoittaminen runouden keinoin Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2017.

Angelli, Mia (2016): Kirjoitan itselleni saaren – Kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä muutoksen välineenä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosionomi AMK, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Opinnäytetyö.

Auvinen, Elisa (2016): Lukiolaisten sanoja sisäiselle lapselle : puhefunktiot ja niiden vuorovaikutukselliset merkitykset dialogisesti rakentuvissa identiteeteissä. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2016.

Karjalainen Anna Liisa (2012): Elettyä ymmärtämässä. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja teksti reflektiona sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa Akateeminen väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 35.

Peltomäki, Pirja (2012): Unipäiväkirjan narraatiot ja tarinallisuus kirjoittamisen näkökulmasta. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2012.

Heino, Lea (2010): Kokemuksia kirjallisuusterapiasta – kirjallisuusterapia pisti itsen etsimisen ja asioiden käsittelemisen uudelle vaihteelle. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosionomi AMK opinnäytetyö.

Lehtinen, Maria & Huhtala, Katja (2009): TUETUSTI KOULUTIEN ALKUUN – Koulunsa aloittaneen lapsen kielen kehityksen ja itsetunnon tukeminen sadutuksen ja toiminnallisten harjoitteiden keinoin, 102 s. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosionomi (AMK)-opinnäytetyö.

Leinonen, Marjatta (2007): ”Odottavat sankarit”. Kirjoitusryhmän ohjausprosessi sosionomin ammatillisuuden lisääjänä. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma, sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto, 2007.

Heikkilä, Mirja (2009): ”Eikö äiti kuule? Täällä huutaa Nalle Karvatassu” –Psykoterapeuttinen lastenkirja. 2009 Oulun yliopisto, Tiedeviestintä.

Hepola, Leena (2006): Utan svans, ingen chans. En studie om mobbing i filmen Pelle Svanslös. Uleåborgs universitetet. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Pro gradu -avhandling i nordisk filologi.

Yli-Karjanmaa, Minna (2006): Sanaseniorit. Kirjallisuuden käyttö seniori- ja vanhustyössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosionomi-opintojen opinnäytetyö.

Talvitie, Seija (2006): Runo herättää ihanan suojaavan tunteen. Sanataidekoulun lapset lastenlyriikan tulkitsijoina. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 2006.

Laine, Piia (2006): Sanataide lähihoitajuudessa – eläytymistä, ydintä ja ymmärrystä etsimässä. Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos.

Ala-Kuha, Maria (2006): Illuusiottomaan aikuisuuteen. Maalaisidentiteetin murros Orvokki Aution romaanissa Puimakone bulevardilla. Helsingin yliopisto. Kotimainen kirjallisuus. Kandidaatintutkielma.

Harjunkoski, Sirpa-Maija (2006): Kuvamaailmasta sanojen maailmaan. Ekspressiivisen taideterapian opinnäytetyö. Inartes Instituutti.

Laine, Heidi (2005): MARIASTA ON MINÄKSI. Kerrottu minuus ja mielen sairaus Maria Vaaran omaelämäkerrallisessa tuotannossa. Tampereen yliopisto. Pro gradu.

Karjalainen, Anna Liisa (2003): Kokemuksesta kirjoittaminen ja kirjoittamisen  kokemus. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sosionomikoulutuksessa ja  narratiivinen menetelmä sosiaalialan työssä. Lisensiaatintyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 7.

Nieminen, Kaija (2002): ”Kuin kirves, joka rikkoo jäätyneen meren meissä”: tutkimus lukion toisen vuoden opiskelijoiden harrastuslukemisesta kirjallisuusterapeuttisesta näkökulmasta.

Suvilehto, Pirjo (2002): Luova kirjoittaminen ja lapsen kehitys. Havaintoja Päätalo-instituutin ja sairaalakoulun sanataideprojekteista. 2002. Oulun yliopisto.

 

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen lopputyöt