Kirjallisuusterapia

Opinnäytetöitä

Listassa on Pro graduja ja lopputöitä kaupungeittain ja uusimmasta vanhimpaan.

Helsinki

Muhonen, Miia 2020: Sanoja surun sanattomuuteen – Kuoleman suru ja runous. Helsingin diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosionomi YAMK.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112223644

Angelli, Mia 2016: Kirjoitan itselleni saaren – Kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä muutoksen välineenä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosionomi AMK, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Opinnäytetyö

Karjalainen Anna Liisa 2012: Elettyä ymmärtämässä. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja teksti reflektiona sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa Akateeminen väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 35.

Heino, Lea 2010: Kokemuksia kirjallisuusterapiasta – kirjallisuusterapia pisti itsen etsimisen ja asioiden käsittelemisen uudelle vaihteelle. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosionomi AMK opinnäytetyö.

Lehtinen, Maria & Huhtala, Katja 2009: TUETUSTI KOULUTIEN ALKUUN – Koulunsa aloittaneen lapsen kielen kehityksen ja itsetunnon tukeminen sadutuksen ja toiminnallisten harjoitteiden keinoin, 102 s. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosionomi (AMK)-opinnäytetyö.

Laine, Piia 2006: Sanataide lähihoitajuudessa – eläytymistä, ydintä ja ymmärrystä etsimässä. Helsingin Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos.

Ala-Kuha, Maria 2006: Illuusiottomaan aikuisuuteen. Maalaisidentiteetin murros Orvokki Aution romaanissa Puimakone bulevardilla. Helsingin yliopisto. Kotimainen kirjallisuus. Kandidaatintutkielma.

Harjunkoski, Sirpa-Maija 2006: Kuvamaailmasta sanojen maailmaan. Ekspressiivisen taideterapian opinnäytetyö. Inartes Instituutti.

Karjalainen Anna Liisa 2003. Kokemuksesta kirjoittaminen ja kirjoittamisen  kokemus. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sosionomikoulutuksessa ja  narratiivinen menetelmä sosiaalialan työssä. Lisensiaatintyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu A Tutkimuksia 7.

Tampere

Laine, Heidi: MARIASTA ON MINÄKSI. Kerrottu minuus ja mielen sairaus Maria Vaaran omaelämäkerrallisessa tuotannossa.

Leinonen, Marjatta: ”Odottavat sankarit”. Kirjoitusryhmän ohjausprosessi sosionomin ammatillisuuden lisääjänä. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma, sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto, 2007.

Nieminen, Kaija: ”Kuin kirves, joka rikkoo jäätyneen meren meissä”: tutkimus lukion toisen vuoden opiskelijoiden harrastuslukemisesta kirjallisuusterapeuttisesta näkökulmasta. 2002

Ahlholm, Aniita: Biblioterapia kaunokirjallisuuden vastaanottoprosessina: biblioterapian periaatteiden soveltaminen kaunokirjallisuuden tulkinnassa. 1996

Mäkelä, Maarit: Sadut aikuisen mielenterveyden eheyttäjänä. 1992

Saarimäki, Taavi: Runon reseption piirteitä runoterapiassa. 1991.

Mattila, Tarja: Kirjallisuusterapia kuntoutuksen osa-alueena psykiatrisessa sairaalassa. 1981

Jyväskylä

Kortesoja, Sari: ”Stressaantunut koralli haalistuu” Terapeuttinen kirjoittaminen: Masennuksen sanoittaminen runouden keinoin Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2017.

Auvinen, Elisa: Lukiolaisten sanoja sisäiselle lapselle : puhefunktiot ja niiden vuorovaikutukselliset merkitykset dialogisesti rakentuvissa identiteeteissä. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2016.

Peltomäki, Pirja: Unipäiväkirjan narraatiot ja tarinallisuus kirjoittamisen näkökulmasta. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. 2012.

Saarinen, Virpi: Anna minulle toivoa – kirjoitan siitä elämän. Verkkokirjoittaminen paniikkihäiriöstä kärsivien tukena. Jyväskylän yliopisto. 2008.

Niemi-Pynttäri, Risto: Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta. Väitös, Jyväskylän yliopisto. 2007.

Yli-Karjanmaa, Minna 2006: Sanaseniorit. Kirjallisuuden käyttö seniori- ja vanhustyössä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosionomi-opintojen opinnäytetyö.

Talvitie, Seija: Runo herättää ihanan suojaavan tunteen. Sanataidekoulun lapset lastenlyriikan tulkitsijoina.

Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 2006.

Kärkkäinen, Seija ja Taru Pakkala: Jääkarhutanssia ja vaivalloisia vanhempia: tapaustutkimus avioerosta kertovan kirjan merkityksestä avioerokriisin kokeneille lapsille. 1999.

Turku

Lehti, Marjukka: Kuolemakäsitykset ja toivo runoissa: runojen tarkastelua hoitotyön näkökulmasta. /Marjukka Lehti, Johanna Muntola. Turun terveydenhuolto-opilaitos, 1998.

Oulu

Heikkilä Mirja: ”Eikö äiti kuule? Täällä huutaa Nalle Karvatassu” –Psykoterapeuttinen lastenkirja. 2009 Oulun yliopisto, Tiedeviestintä.

Hepola, Leena 2006: Utan svans, ingen chans. En studie om mobbing i filmen Pelle Svanslös. Uleåborgs universitetet. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Pro gradu -avhandling i nordisk filologi.

Suvilehto, Pirjo: Luova kirjoittaminen ja lapsen kehitys. Havaintoja Päätalo-instituutin ja sairaalakoulun sanataideprojekteista. 2002. Oulun yliopisto.

M. Hentinen, H.Aavarinne, A.Lämsä (toim.): Rakkaudesta ihmiseen ja työhön. 1992. Oulu: Oulun yliopiston hoitotieteen laitos: Oulu University Library.